PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.55-57.149200855-57149-152Preparation and Properties of B2O3-Doped Ba(Zr0.07Ti0.93)O3 CeramicsP. Jarupoom, Gobwute Rujijanagul, Kamonpan Pengpat, Tawee Tunkasirihttps://www.scientific.net/AMR.55-57.149.pdf
Key Engineering Materials10.4028/www.scientific.net/kem.336-338.1692007336-338169-172The Crystalline, Dielectric and Pyroelectric Properties of (1-x)Pb(Sc0.5Ta0.5)O3-xPb(Zr0.52Ti0.48)O3 Relaxor Ferroelectric CeramicsDe Jun Lan, Yi Chen, Qiang Chen, Yi Hang Jiang, Ding Quan Xiao, Jian Guo Zhuhttps://www.scientific.net/KEM.336-338.169.pdf
Key Engineering Materials10.4028/www.scientific.net/kem.228-229.812002228-22981-86Ferroelectric and Dielectric Properties of (Bi,La)4Ti3O12/Pb(Zr,Ti)O3 Multilayer Thin Films on LaNiO3-Coated Pt/Ti/SiO2/Si SubstratesDinghua Bao, Naoki Wakiya, Kazuo Shinozaki, Nobuyasu Mizutanihttps://www.scientific.net/KEM.228-229.81.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.55-57.89200855-5789-92Effect of Al2O3 Addition on Dielectric, Piezoelectric and Ferroelectric Properties of 0.2Pb(Zn1/3Nb2/3)O3–0.8Pb(Zr1/2Ti1/2)O3 CeramicsAthipong Ngamjarurojana, Supon Ananta, Rattikorn Yimnirunhttps://www.scientific.net/AMR.55-57.89.pdf
Materials Science Forum10.4028/www.scientific.net/msf.687.3542011687354-358Pinning Effects on the Dielectric and Ferroelectric Properties of Mn-Doped Ba(Zr0.06Ti0.94)O3 CeramicsShu Juan Kuang, Xin Gui Tang, Jun Bo Wu, Yan Ping Jiang, Qiu Xiang Liuhttps://www.scientific.net/MSF.687.354.pdf
Materials Science Forum10.4028/www.scientific.net/msf.687.3802011687380-384Sintering and Electrical Properties of Tungsten Doped Pb(Zr0.95Ti0.05)O3 Ferroelectric CeramicsJun Xia Wang, Xu Lan Zhen, Shi Yuan Yang, Jin Wang, Ke Tanghttps://www.scientific.net/MSF.687.380.pdf
Key Engineering Materials10.4028/www.scientific.net/kem.421-422.4112009421-422411-414Ferroelectric Properties of Pb(Zr1/2Ti1/2)O3-Pb(Zn1/3Nb2/3)O3 Ceramics under Compressive Stress Applied Perpendicular to Electric FieldMuangjai Unruan, Thanapong Sareein, Anurak Prasatkhetragarn, Athipong Ngamjarurojana, Supon Ananta, Rattikorn Yimnirunhttps://www.scientific.net/KEM.421-422.411.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.412.3022011412302-305Ferroelectric Properties and Microstructures of La2O3-Doped Bi4Ti3O12 CeramicsChong Qing Huang, Min Chen, X.A. Mei, Y.H. Sun, J. Liuhttps://www.scientific.net/AMR.412.302.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.873.2282013873228-234Effect of External Fields on the Switching Current in (Ba0.97Ca0.03) (Zr0.18Ti0.82) O3 CeramicsJian Shao, Xiang Yun Deng, Xiao Long Zhanghttps://www.scientific.net/AMR.873.228.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.739.42201373942-46Annealing Treatment of Ferroelectric Pb (Zr0.52Ti0.48)O3 Thin Films with La0.5Sr0.5CoO3 Buffer LayerJie Guo, Wei Liu, Shi Qing Manhttps://www.scientific.net/AMR.739.42.pdf