PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Key Engineering Materials10.4028/www.scientific.net/kem.317-318.772006317-31877-80Dispersion of ZrO2 Particles in the Al2O3/ZrO2 Ceramics by the Partial Chemical Dispersion ProcessesM.J. Cho, Sang Heum Youn, Jae Jun Kim, Kyu Hong Hwang, Jong Kook Lee, Mikio Iwasahttps://www.scientific.net/KEM.317-318.77.pdf
Key Engineering Materials10.4028/www.scientific.net/kem.368-372.15932008368-3721593-1594Joining ZrO2 to Al2O3 Ceramics Using Al2O3-ZrO2-SiC SlurriesWei Jing, Jun Di Zhang, Jia Chen Liu, Wei Wang, Mi Renhttps://www.scientific.net/KEM.368-372.1593.pdf
Solid State Phenomena10.4028/www.scientific.net/ssp.124-126.11132007124-1261113-1116Fabrication and Microstructure Control of Continuously Porous Ceramics with Al2O3-(m-ZrO2) and t-ZrO2 Multilayer ShellSwapan Kumar Sarkar, Rajat Kanti Paul, Byong Taek Leehttps://www.scientific.net/SSP.124-126.1113.pdf
11th International Ceramics Congress10.4028/www.scientific.net/ast.45.14622006Impact Testing on Al2O3 and Al2O3/ZrO2 Laminated CompositesChristos S. Ioakimidis, Goffredo de Portuhttps://www.scientific.net/AST.45.1462.pdf
Key Engineering Materials10.4028/www.scientific.net/kem.89-91.489199389-91489-494Development of Microstructure in Si3N4 Ceramics Formed with Additions of ZrO2, Y2O3 and Al2O3L.K.L. Falkhttps://www.scientific.net/KEM.89-91.489.pdf
Key Engineering Materials10.4028/www.scientific.net/kem.132-136.7711997132-136771-774Solubility of Erbium, Praseodimium and Vanadium in ZrO2, ZrO2-CeO2 and ZrO2-Y2O3G. Dariol, A. Poletto, F. Genel Ricciardiello, L. Kucich Poddahttps://www.scientific.net/KEM.132-136.771.pdf
Advanced Materials Research10.4028/www.scientific.net/amr.66.6120096661-64Oxidation of ZrB2/ZrO2 and ZrB2/ZrO2/SiC CeramicsHui Ping Yuan, Jian Rong Song, Jun Guo Li, Qiang Shen, Lian Meng Zhanghttps://www.scientific.net/AMR.66.61.pdf
Key Engineering Materials10.4028/www.scientific.net/kem.368-372.7512008368-372751-753Phase Composition, Mechanical and Thermal Properties of (MgO)0.1-x(YO1.5)x(ZrO2)0.9 and (MgO)0.1-x(CaO)x(ZrO2)0.9 CeramicsChuan Gang Fan, Lan Xu, Jie Rong Yan, Cui Hong Zheng, Jia Mao Lihttps://www.scientific.net/KEM.368-372.751.pdf
Key Engineering Materials10.4028/www.scientific.net/kem.132-136.891997132-13689-92Powders Agglomeration Grade in the ZrO2-Y2O3 Coprecipitation ProcessMariana Laucihttps://www.scientific.net/KEM.132-136.89.pdf
Key Engineering Materials10.4028/www.scientific.net/kem.206-213.9932001206-213993-996Al2O3-YAG-ZrO2 Ternary Ceramics from MeltsJ.M. Calderon Moreno, Masahiro Yoshimurahttps://www.scientific.net/KEM.206-213.993.pdf