Synthesis, property, and application of carbon nanotube fiber
Sung-Hyun Lee, Ji Hong Park, Seung Min Kim
J. Korean Ceram. Soc. 2021;58(2):148-159.   Published online 2021 Mar 31     DOI: https://doi.org/10.1007/s43207-020-00106-0
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Active Material‐Free Continuous Carbon Nanotube Fibers with Unprecedented Enhancement of Physicochemical Properties for Fiber‐Type Solid‐State Supercapacitors
Hayoung Yu, Jeong‐Gil Kim, Dong‐Myeong Lee, Sungju Lee, Min Gook Han, Ji‐Woon Park, Seung Min Kim, Nam Dong Kim, Hyeon Su Jeong
Advanced Energy Materials.2024;[Epub]     CrossRef
A single carbon nanotube-entangled high-performance buckypaper with tunable fracture mode
Yuna Sang, Chongxiao Cui, Yushun Zhao, Xiuping Zhang, Zhuochao Zhang, Fei Wang, Rong Liu, Chao Sui, Xiaodong He, Chao Wang
Physical Chemistry Chemical Physics.2024; 26(5): 4135.     CrossRef
Emerging Carbon Nanotube‐Based Nanomaterials for Stable and Dendrite‐Free Alkali Metal Anodes: Challenges, Strategies, and Perspectives
Zhongxiu Liu, Yong Liu, Yingjie Miao, Guilong Liu, Renhong Yu, Kunming Pan, Guangxin Wang, Xinchang Pang, Jianmin Ma
ENERGY & ENVIRONMENTAL MATERIALS.2023;[Epub]     CrossRef
Carbon nanotube fiber-based high-performance force and position sensors for smart fabrics and the Internet of things
Dae-Young Jeon, Jimin Park, Changwoo Lee, Seung Min Kim
APL Materials.2023;[Epub]     CrossRef
Efficient Electrocatalysts for Hydrogen Evolution Reaction Using Heteroatom-Doped MXene Nanosheet
Mahider Asmare Tekalgne, Ha Huu Do, Tuan Van Nguyen, Quyet Van Le, Jusung An, Sung Hyun Hong, Sang Hyun Ahn, Heemin Kang, Jong Seung Kim, Soo Young Kim, Sanjay Basumatary
International Journal of Energy Research.2023; 2023: 1.     CrossRef
MXene Hybrid Nanosheet of WS2/Ti3C2 for Electrocatalytic Hydrogen Evolution Reaction
Mahider Asmare Tekalgne, Ha Huu Do, Tuan Van Nguyen, Quyet Van Le, Sung Hyun Hong, Sang Hyun Ahn, Soo Young Kim
ACS Omega.2023; 8(44): 41802.     CrossRef
Dynamic asymmetric mechanical responsive carbon nanotube fiber for ionic logic gate
Pei Cao, Yilan Wang, Lejian Yu, Miao Wang, Liming Zhao, Xu Hou
Chinese Chemical Letters.2023; : 109421.     CrossRef
Carbon materials for hybrid evaporation-induced electricity generation systems
Can Ge, Duo Xu, Yan Qian, Heng Du, Chong Gao, Zhuoer Shen, Zhe Sun, Jian Fang
Green Chemistry.2023; 25(19): 7470.     CrossRef
Fabrication and application of CNT fiber-ultra-fine diamond composites via electrophoretic deposition and instantaneous Joule-heating method
Zhiping Xue, Jing Lu, Hui Huang
Diamond and Related Materials.2022; 128: 109221.     CrossRef
Carbon/Pyropolymer-based Electrode Materials for Alkali Ion Storage
Jong Chan Hyun, Yeonhua Choi, Young Soo Yun
Ceramist.2022; 25(1): 63.     CrossRef
Carbon nanotube-based nanomaterials for high-performance sodium-ion batteries: Recent advances and perspectives
Feng Tao, Yong Liu, Xinyuan Ren, Aiju Jiang, Huijie Wei, Xiaoliang Zhai, Fei Wang, Heinz-Rolf Stock, Sifan Wen, Fengzhang Ren
Journal of Alloys and Compounds.2021; 873: 159742.     CrossRef
Computational investigation of lithium intercalation in single-walled zigzag blue phosphorene nanotubes
Junhua Hao, Zhengjia Wang, Yufang Wang
Chemical Physics.2021; 550: 111297.     CrossRef
Design of tin polyphosphate for hydrogen evolution reaction and supercapacitor applications
Aniket Kumar, In-Ho Kim, Lakshya Mathur, Ho-Sung Kim, Sun-Ju Song
Journal of the Korean Ceramic Society.2021; 58(6): 688.     CrossRef
Laser‐Induced Surface Reconstruction of Nanoporous Au‐Modified TiO2 Nanowires for In Situ Performance Enhancement in Desorption and Ionization Mass Spectrometry
Moon‐Ju Kim, Tae Gyeong Yun, Joo‐Yoon Noh, Zhiquan Song, Hong‐Rae Kim, Min‐Jung Kang, Jae‐Chul Pyun
Advanced Functional Materials.2021;[Epub]     CrossRef
Effect of dispersion time on the microstructural and mechanical properties of carbon nanotube solutions and their spun fibers
Xinrong Jiang, Shuxuan Qu, Zhengzhong Shao, Wenbin Gong, Gengheng Zhou, Weibang Lu
Composites Communications.2021; 27: 100872.     CrossRef
Effect of Applied Pressure on the Electrical Resistance of Carbon Nanotube Fibers
Chris J. Barnett, James D. McGettrick, Varun Shenoy Gangoli, Ewa Kazimierska, Alvin Orbaek White, Andrew R. Barron
Materials.2021; 14(9): 2106.     CrossRef