Challenges and recent progress in LiNixCoyMn1−x−yO2 (NCM) cathodes for lithium ion batteries
Chul-Ho Jung, Hun Shim, Donggun Eum, Seong-Hyeon Hong
J. Korean Ceram. Soc. 2021;58(1):1-27.   Published online 2021 Jan 31     DOI: https://doi.org/10.1007/s43207-020-00098-x
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Metal–organic framework coating layer with inherent self-reactivity toward lithium ions to enhance both structural stability and electrochemical performance of LiNi0.9Co0.085Mn0.015O2 cathodes
Seoyoon Shin, Yeowon Yoon, Sooyeol Park, Moo Whan Shin
Applied Surface Science.2024; 643: 158735.     CrossRef
Ameliorating electrochemical performance of Li-rich Mn-based cathodes for Li-ion batteries by Fe substitution
Won-Chan Kim, Juo Kim, Ji-Hwan Kim, Deok-Hye Park, Yu-Yeon Park, Jae-Sung Jang, So-Yeon Ahn, Kyoungmin Min, Kyung-Won Park
Journal of Materials Chemistry A.2024;[Epub]     CrossRef
Regeneration of LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 material from spent lithium-ion batteries by solution combustion synthesis method
H. Ghadimi Mahanipour, S.M. Masoudpanah, M. Adeli, S. Muhammad H. Hoseini
Journal of Energy Storage.2024; 79: 110192.     CrossRef
Polyimides: Stable cathode active material coatings at high voltage
Mengyun Zhang, Li Wang, Yingqiang Wu, Jianhong Liu, Qiao Hu, Xiaodan Wang, Hong Xu, Xiangming He
Journal of Energy Storage.2023; 72: 108290.     CrossRef
Intermolecular interaction engineering to enhance Lithium-Ion storage in Two-Dimensional oxidized silicon nanosheet anodes
Se In Kim, Woong-Ju Kim, Jin Gu Kang, Dong-Wan Kim
Chemical Engineering Journal.2023; 467: 143364.     CrossRef
Functional materials for modifying interfaces between solid electrolytes and lithium electrodes of all-solid-state lithium metal batteries
Jaehwan Ko, Young Soo Yoon
Journal of the Korean Ceramic Society.2023; 60(4): 591.     CrossRef
Structures, issues, and optimization strategies of Ni-rich and Co-low cathode materials for lithium-ion battery
Honggui Xie, Huarong Peng, Dongting Jiang, Zhe Xiao, Xueping Liu, Hao Liang, Mingli Wu, Dongming Liu, Yun Li, Yiling Sun, Shengkui Zhong, Zhengfang Qian, Renheng Wang
Chemical Engineering Journal.2023; 470: 144051.     CrossRef
Stabilization strategies for high-capacity NCM materials targeting for safety and durability improvements
Jingke Meng, Ge Qu, Yunhui Huang
eTransportation.2023; 16: 100233.     CrossRef
Facile synthesis of cobalt fluoride (CoF2)/multi-walled carbon nanotube (MWCNT) nanocomposites and improvement of their electrochemical performance as cathode materials for Li-ion batteries
Hayoung Park, Il-Seop Jang, Bo-Ye Song, Yun Chan Kang, Seongseop Kim, Jinyoung Chun
Journal of Materials Chemistry A.2023; 11(28): 15319.     CrossRef
Construction of a nickel-rich LiNi0.83Co0.11Mn0.06O2 cathode with high stability and excellent cycle performance through interface engineering
Shan Zhang, Xiaolin Zhou, Sihan Li, Ze Feng, Xin Fan, Dan Sun, Haiyan Wang, Yougen Tang
Materials Chemistry Frontiers.2023; 7(3): 490.     CrossRef
Battery-Type Lithium-Ion Hybrid Capacitors: Current Status and Future Perspectives
Zhang Guo, Zhien Liu, Wan Chen, Xianzhong Sun, Xiong Zhang, Kai Wang, Yanwei Ma
Batteries.2023; 9(2): 74.     CrossRef
Effect of cell pressure on the electrochemical performance of all‐solid‐state lithium batteries with zero‐excess Li metal anode
Young Seon Park, Kangsanin Kim, Jong‐Won Lee, Ji‐Woong Moon, Hyung‐Ho Park, Haejin Hwang
Journal of the American Ceramic Society.2023; 106(12): 7322.     CrossRef
Electrochemical Restoration of Battery Materials Guided by Synchrotron Radiation Technology for Sustainable Lithium‐Ion Batteries
Lei Wang, Yihao Shen, Yuanlong Liu, Pan Zeng, Junxia Meng, Tiefeng Liu, Liang Zhang
Small Methods.2023;[Epub]     CrossRef
Effects of cation superstructure ordering on oxygen redox stability in O2-type lithium-rich layered oxides
Donggun Eum, Ho-Young Jang, Byunghoon Kim, Jinkyu Chung, Dokyung Kim, Sung-Pyo Cho, Seok Hyun Song, Seongmin Kang, Seungju Yu, Sung-O Park, Jun-Hyuk Song, Hyungsub Kim, Orapa Tamwattana, Do-Hoon Kim, Jongwoo Lim, Kisuk Kang
Energy & Environmental Science.2023; 16(2): 673.     CrossRef
Recent progress of in-situ characterization of LiNi1−x−yCoxMnyO2 cathodes for lithium metal batteries: A mini review
Huanzhu Lv, Xiaoqi Zhu, Jun Mei, Yuanhua Xia, Bin Wang
Nano Research.2023;[Epub]     CrossRef
The sulfolane-based liquid electrolyte with LiClO4 additive for the wide-temperature operating high nickel ternary cathode
Yixin Zhu, Shuang He, Jiayi Ding, Guangyu Zhao, Fang Lian
Nano Research.2023; 16(3): 3855.     CrossRef
Recent progress on sustainable recycling of spent lithium-ion battery: Efficient and closed-loop regeneration strategies for high-capacity layered NCM cathode materials
Liuyang Yu, Xiaobin Liu, Shanshan Feng, Shengzhe Jia, Yuan Zhang, Jiaxuan Zhu, Weiwei Tang, jingkang Wang, Junbo Gong
Chemical Engineering Journal.2023; 476: 146733.     CrossRef
Functionality of 1‐Butyl‐2,3‐Dimethylimidazolium Bromide (BMI‐Br) as a Solid Plasticizer in PEO‐Based Polymer Electrolyte for Highly Reliable Lithium Metal Batteries
Eunhui Kim, Hasan Jamal, Injun Jeon, Firoz Khan, Sang‐Eun Chun, Jae Hyun Kim
Advanced Energy Materials.2023;[Epub]     CrossRef
A functional electrolyte containing propyl 4-methylbenzene sulfonate (PMBS) additive to improve the cycling performance of the LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2/graphite full cell under the low temperature of −10 °C
Haijia Li, Jian Cai, Jianping Liao, Yiting Li, Xueyi Zeng, Xin He, Weizhen Fan, Chaojun Fan, Zhen Ma, Junmin Nan
Journal of Materials Chemistry A.2023; 11(45): 24970.     CrossRef
A review of the degradation mechanisms of NCM cathodes and corresponding mitigation strategies
Liga Britala, Mario Marinaro, Gints Kucinskis
Journal of Energy Storage.2023; 73: 108875.     CrossRef
Nb-Cl co-doping improved the electrochemical performance of LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 cathode materials
Bin Pan, Hailang Zhang, Yuling Weng
Ionics.2023; 29(11): 4495.     CrossRef
Nickel-rich nickel–cobalt–manganese and nickel–cobalt–aluminum cathodes in lithium-ion batteries: Pathways for performance optimization
Abu Danish Aiman Bin Abu Sofian, Ibnu Syafiq imanuddin, S.R. Majid, Tonni Agustiono Kurniawan, Kit Wayne Chew, Chyi-How Lay, Pau Loke Show
Journal of Cleaner Production.2023; : 140324.     CrossRef
Lithium phosphorus oxynitride thin films for rechargeable lithium batteries: Applications from thin-film batteries as micro batteries to surface modification for large-scale batteries
Jaehwan Ko, Young Soo Yoon
Ceramics International.2022; 48(8): 10372.     CrossRef
Microstructural Adjusting Crack Evolution of Polycrystalline NCM Particle during Charge/Discharge Cycle
Hao Tian, Li Ting Gao, Zhan-Sheng Guo
Journal of The Electrochemical Society.2022; 169(9): 090513.     CrossRef
Simulation of intergranular fracture behavior inside randomly aggregated LiNixCoyMn1-x-yO2 polycrystalline particle
H Tian, L.T. Gao, P.Y. Huang, Y.M. Li, Z.-S. Guo
Engineering Fracture Mechanics.2022; 266: 108381.     CrossRef
Electrochemical characterization of CuF2/CNTs cathode materials prepared by a coprecipitation method
Erte Ji, Juan Huang, Zhiyong Yu, Qingxiao Hu, Hanxing Liu, Caiting Lai, Zhongzhi Yuan
Functional Materials Letters.2022;[Epub]     CrossRef
Correlating Morphological and Structural Evolution with the Electrochemical Performance of Nickel-Rich Cathode Materials: From Polycrystal to Single Crystal
Zhengwei Xu, Zhixing Wang, Xinxin Tan, Huajun Guo, Wenjie Peng, Xinhai Li, Jiexi Wang, Guochun Yan
Journal of The Electrochemical Society.2022; 169(9): 090520.     CrossRef
Fluorophenyl methyl sulfone as an interface modifier for Ni-rich cathode materials of lithium-ion batteries
Subin Lee, Taeeun Yim
Journal of Power Sources.2022; 551: 232202.     CrossRef
Carbon-Coatings Improve Performance of Li-Ion Battery
Ziling Chen, Qian Zhang, Qijie Liang
Nanomaterials.2022; 12(11): 1936.     CrossRef
Probing component contributions and internal polarization in silicon-graphite composite anode for lithium-ion batteries with an electrochemical-mechanical model
Yue Chen, Fuliang Guo, Lufeng Yang, Jiaze Lu, Danna Liu, Huayu Wang, Jieyun Zheng, Xiqian Yu, Hong Li
Chinese Physics B.2022; 31(7): 078201.     CrossRef
Progress of Single-Crystal Nickel-Cobalt-Manganese Cathode Research
Ruixia Chu, Yujian Zou, Peidong Zhu, Shiwei Tan, Fangyuan Qiu, Wenjun Fu, Fu Niu, Wanyou Huang
Energies.2022; 15(23): 9235.     CrossRef
Interface-Stabilized Layered Lithium Ni-Rich Oxide Cathode via Surface Functionalization with Titanium Silicate
Giseung Lee, Kwangeun Jung, Yongho Lee, Jeonghan Kim, Taeeun Yim
ACS Applied Materials & Interfaces.2021; 13(40): 47696.     CrossRef
Isocyanoethyl Methacrylate (IMA) as a Bifunctional Electrolyte Additive for LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2/Graphite Batteries with Enhanced Performance
Jing Lu, Shuai Li, Liqin Jiang, Tianxiang Yang, Weizhen Fan, Wenlian Wang, Xiaoyang Zhao, Xiaoxi Zuo, Junmin Nan
ChemElectroChem.2021; 8(19): 3716.     CrossRef
Improving the single crystal LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2 cathode material performance by fluorine doping
Pengfei Zhang, Zhaofeng Liu, Ben Ma, Ping Li, Yingke Zhou, Xiaohui Tian
Ceramics International.2021; 47(23): 33843.     CrossRef
Effect of Co3O4 Nanoparticles on Improving Catalytic Behavior of Pd/Co3O4@MWCNT Composites for Cathodes in Direct Urea Fuel Cells
Nguyen-Huu-Hung Tuyen, Hyun-Gil Kim, Young-Soo Yoon
Nanomaterials.2021; 11(4): 1017.     CrossRef
To improve the interfacial compatibility of cellulose-based gel polymer electrolytes: A cellulose/PEGDA double network-based gel membrane designed for lithium ion batteries
Jingren Gou, Wangyu Liu, Aimin Tang
Applied Surface Science.2021; 568: 150963.     CrossRef
Energy materials for energy conversion and storage: focus on research conducted in Korea
In Yea Kim, Jaehwan Ko, Tae-Young Ahn, Hae-Won Cheong, Young Soo Yoon
Journal of the Korean Ceramic Society.2021; 58(6): 645.     CrossRef
Crystallization kinetics of lithium–aluminum–germanium–phosphate glass doped with MgO using a non-isothermal method
Jae-Min Cha, Liyu Liu, Hyun-Joon Lee, Won-Jong Jeong, Hyung-Sik Lim, Bong-Ki Ryu
Journal of the Korean Ceramic Society.2021; 58(5): 614.     CrossRef