Improvement in Water Resistance of Desulfurized Gypsum by Novel Modification of Silicone Oil Paraffin Composite Emulsion-based Waterproofing Agent
Jing-Yu Cao, Jin-Peng Li, Ya-Mei Jiang, Su-Lei Wang, Yi Ding, Won-Chun Oh
J. Korean Ceram. Soc. 2019;56(6):558-565.   Published online 2019 Nov 27     DOI: https://doi.org/10.4191/kcers.2019.56.6.10
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Edible and Nutritive Electronics: Materials, Fabrications, Components, and Applications
Yingzhu Wu, Dongdong Ye, Yingfa Shan, Shuohai He, Ziyue Su, Jiahao Liang, Jinren Zheng, Zihang Yang, Haokai Yang, Wenwen Xu, Hanqing Jiang
Advanced Materials Technologies.2020; 5(10): 2000100.     CrossRef