Effects of Carbon Fiber on Mechanical Behaviour of Al2O3 Porous Ceramics
Bijay Basnet, Hyung Mi Lim, Kee Sung Lee, Ik Jin Kim
J. Korean Ceram. Soc. 2019;56(5):513-520.   Published online 2019 Sep 23     DOI: https://doi.org/10.4191/kcers.2019.56.5.12
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Mechanical properties of carbon fiber-reinforced Al2O3 porous ceramics
Young Min Byun, Gye Won Lee, Kee Sung Lee, Jung Gyu Park, Ik Jin Kim
Journal of the Korean Ceramic Society.2021; 58(3): 269.     CrossRef
Enhanced mechanical strength of SiC reticulated porous ceramics via addition of in-situ chopped carbon fibers
Ruoyu Chen, Xinxin Jin, Daqian Hei, Peng Lin, Feng Liu, Jie Zhan, Dong Lao, Minghui Li, Wenbao Jia, Qing Shan, Saisai Li
Journal of Alloys and Compounds.2021; 888: 161638.     CrossRef