Linear and Nonlinear Dielectric Ceramics for High-Power Energy Storage Capacitor Applications
Mahesh Peddigari, Haribabu Palneedi, Geon-Tae Hwang, Jungho Ryu
J. Korean Ceram. Soc. 2019;56(1):1-23.   Published online 2018 Dec 19     DOI: https://doi.org/10.4191/kcers.2019.56.1.02
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Enhancement of energy storage and thermal stability of relaxor Pb0.92La0.08Zr0.52Ti0.48O3-Bi(Zn0.66Nb0.33)O3 thick films through aerosol deposition
Han-Bo Jung, Ji-Ho Lim, M. Peddigari, Jungho Ryu, Doo Hyun Choi, Dae-Yong Jeong
Journal of the European Ceramic Society.2020; 40(1): 63.     CrossRef
Energy Storage Properties of Blended Polymer Films with Normal Ferroelectric P(VDF-HFP) and Relaxor Ferroelectric P(VDF-TrFE-CFE)
Han-Bo Jung, Jin-Woo Kim, Ji-Ho Lim, Do-Kyun Kwon, Doo Hyun Choi, Dae-Yong Jeong
Electronic Materials Letters.2020; 16(1): 47.     CrossRef
Developing a novel high performance NaNbO3-based lead-free dielectric capacitor for energy storage applications
Mingxing Zhou, Ruihong Liang, Zhiyong Zhou, Xianlin Dong
Sustainable Energy & Fuels.2020; 4(3): 1225.     CrossRef
Lead‐Free Bi 0.5 (Na 0.78 K 0.22 )TiO 3 Nanoparticle Filler–Elastomeric Composite Films for Paper‐Based Flexible Power Generators
Sung Sik Won, Masami Kawahara, Chang Won Ahn, Joonhee Lee, Jinkee Lee, Chang Kyu Jeong, Angus I. Kingon, Seung‐Hyun Kim
Advanced Electronic Materials.2020; 6(2): 1900950.     CrossRef
Composition dependent ferro-piezo hysteresis loops and energy density properties of mechanically activated (Pb1−xLax)(Zr0.60Ti0.40)O3 ceramics
Ajeet Kumar, K. C. James Raju, Jungho Ryu, A. R. James
Applied Physics A.2020;[Epub]     CrossRef
Progress in lead-free piezoelectric nanofiller materials and related composite nanogenerator devices
Yong Zhang, Hyunseung Kim, Qing Wang, Wook Jo, Angus I. Kingon, Seung-Hyun Kim, Chang Kyu Jeong
Nanoscale Advances.2020; 2(8): 3131.     CrossRef
Configurational approach to the enhancement of the dielectric properties and energy density of polyvinylidene fluoride-based polymer composites
Ki-Hyun Kim, Han-Bo Jung, Ji-Ho Lim, Sung-Yub Ji, Doo Hyun Choi, Dae-Yong Jeong
Journal of Physics D: Applied Physics.2020; 53(37): 375502.     CrossRef
Novel BaTiO3-Based, Ag/Pd-Compatible Lead-Free Relaxors with Superior Energy Storage Performance
Huijing Yang, Zhilun Lu, Linhao Li, Weichao Bao, Hongfen Ji, Jinglei Li, Antonio Feteira, Fangfang Xu, Yong Zhang, Huajun Sun, Zhichao Huang, Weichao Lou, Kaixin Song, Shikuan Sun, Ge Wang, Dawei Wang, Ian M. Reaney
ACS Applied Materials & Interfaces.2020; 12(39): 43942.     CrossRef
Increased Energy-Storage Density and Superior Electric Field and Thermally Stable Energy Efficiency of Aerosol-Deposited Relaxor (Pb0.89La0.11)(Zr0.70Ti0.30)O3 Films
Ajeet Kumar, So Hyeon Kim, Atul Thakre, Geon Lee, Yeon Gyeong Chae, Jungho Ryu
Journal of Thermal Spray Technology.2020;[Epub]     CrossRef
A review on the development of lead-free ferroelectric energy-storage ceramics and multilayer capacitors
Haibo Zhang, Tian Wei, Qi Zhang, Weigang Ma, Pengyuan Fan, David Salamon, Shan-Tao Zhang, Bo Nan, Hua Tan, Zuo-Guang Ye
Journal of Materials Chemistry C.2020; 8(47): 16648.     CrossRef
High Energy Storage Properties and Electrical Field Stability of Energy Efficiency of (Pb0.89La0.11)(Zr0.70Ti0.30)0.9725O3 Relaxor Ferroelectric Ceramics
Ajeet Kumar, So Hyeon Kim, Mahesh Peddigari, Dong-Hyuk Jeong, Geon-Tae Hwang, Jungho Ryu
Electronic Materials Letters.2019; 15(3): 323.     CrossRef
Achieving ultrahigh energy storage density and energy efficiency simultaneously in sodium niobate-based lead-free dielectric capacitors via microstructure modulation
Mingxing Zhou, Ruihong Liang, Zhiyong Zhou, Xianlin Dong
Inorganic Chemistry Frontiers.2019; 6(8): 2148.     CrossRef
Dielectric, Ferroelectric, Energy Storage, and Pyroelectric Properties of Mn-Doped (Pb0.93La0.07)(Zr0.82Ti0.18)O3 Anti-Ferroelectric Ceramics
Ajeet Kumar, Jang Yuel Yoon, Atul Thakre, Mahesh Peddigari, Dae-Yong Jeong, Young-Min Kong, Jungho Ryu
Journal of the Korean Ceramic Society.2019; 56(4): 412.     CrossRef
Excellent energy storage density and charge–discharge performance of a novel Bi0.2Sr0.7TiO3–BiFeO3 thin film
Baijie Song, Shuanghao Wu, Feng Li, Pan Chen, Bo Shen, Jiwei Zhai
Journal of Materials Chemistry C.2019; 7(35): 10891.     CrossRef
Dielectric and Energy Storage Properties of Ba(1−x)CaxZryTi(1−y)O3 (BCZT): A Review
Mudassar Maraj, Wenwang Wei, Biaolin Peng, Wenhong Sun
Materials.2019; 12(21): 3641.     CrossRef
An effective approach to achieve high energy storage density and efficiency in BNT-based ceramics by doping AgNbO3
Hua Wang, Xiaoli Jiang, Xiaoqin Liu, Ruonan Yang, Yang Yang, Qiaoji Zheng, K. W. Kwok, Dunmin Lin
Dalton Transactions.2019; 48(48): 17864.     CrossRef