Linear and Nonlinear Dielectric Ceramics for High-Power Energy Storage Capacitor Applications
Mahesh Peddigari, Haribabu Palneedi, Geon-Tae Hwang, Jungho Ryu
J. Korean Ceram. Soc. 2019;56(1):1-23.   Published online 2018 Dec 19     DOI: https://doi.org/10.4191/kcers.2019.56.1.02
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Increased Energy-Storage Density and Superior Electric Field and Thermally Stable Energy Efficiency of Aerosol-Deposited Relaxor (Pb0.89La0.11)(Zr0.70Ti0.30)O3 Films
Ajeet Kumar, So Hyeon Kim, Atul Thakre, Geon Lee, Yeon Gyeong Chae, Jungho Ryu
Journal of Thermal Spray Technology.2021; 30(3): 591.     CrossRef
Boosting energy storage performance in Ba0.8Sr0.2Zr0.1Ti0.9O3–Na0.5Bi0.5TiO3 lead-free nanoceramics through polar nanoregions and grain refinement engineering
Run Zhang, Lili Zhao, Zhi’ang Zhang, Xiaoting Zhang, Quan Jin, Bin Cui
Journal of Materials Science: Materials in Electronics.2021; 32(6): 7259.     CrossRef
Artificially induced normal ferroelectric behaviour in aerosol deposited relaxor 65PMN–35PT thick films by interface engineering
Atul Thakre, Ajeet Kumar, Min-Young Lee, Deepak Rajaram Patil, Soo-Hyun Kim, Jungho Ryu
Journal of Materials Chemistry C.2021; 9(10): 3403.     CrossRef
Temperature-dependent broadband dielectric and ferroelectric properties of Ba(1−x)SrxTiO3 ceramics for energy storage capacitor applications
Shashi Priya Balmuchu, Pamu Dobbidi
Journal of Materials Science: Materials in Electronics.2021; 32(7): 9623.     CrossRef
Flexible Self-Charging, Ultrafast, High-Power-Density Ceramic Capacitor System
Mahesh Peddigari, Jung Hwan Park, Jae Hyun Han, Chang Kyu Jeong, Jongmoon Jang, Yuho Min, Jong-Woo Kim, Cheol-Woo Ahn, Jong-Jin Choi, Byung-Dong Hahn, Sang Yeong Park, Woon-Ha Yoon, Dong-Soo Park, Dae-Yong Jeong, Jungho Ryu, Keon Jae Lee, Geon-Tae Hwang
ACS Energy Letters.2021; : 1383.     CrossRef
Electroceramics for High-Energy Density Capacitors: Current Status and Future Perspectives
Ge Wang, Zhilun Lu, Yong Li, Linhao Li, Hongfen Ji, Antonio Feteira, Di Zhou, Dawei Wang, Shujun Zhang, Ian M Reaney
Chemical Reviews.2021; 121(10): 6124.     CrossRef
Enhanced Energy Storage Performance of Polymer/Ceramic/Metal Composites by Increase of Thermal Conductivity and Coulomb-Blockade Effect
Sung-Yub Ji, Han-Bo Jung, Min-Kyu Kim, Ji-Ho Lim, Jin-Young Kim, Jungho Ryu, Dae-Yong Jeong
ACS Applied Materials & Interfaces.2021; 13(23): 27343.     CrossRef
Excellent energy storage properties and superior stability achieved in lead-free ceramics via a spatial sandwich structure design strategy
Fei Yan, Xia He, Hairui Bai, Bo Shen, Jiwei Zhai
Journal of Materials Chemistry A.2021; 9(28): 15827.     CrossRef
Dielectric Properties and Phase Stabilization of PVDF Polymer in (1−x)PVDF/xBCZT Composite Films
Tarun Garg, Venkateswarlu Annapureddy, K. C. Sekhar, Dae-Yong Jeong, Navneet Dabra, Jasbir S. Hundal
Journal of Electronic Materials.2021; 50(10): 5567.     CrossRef
Ultrahigh energy storage density in epitaxial AlN/ScN superlattices
Zhijun Jiang, Bin Xu, Hongjun Xiang, L. Bellaiche
Physical Review Materials.2021;[Epub]     CrossRef
High-performance lead-free bulk ceramics for electrical energy storage applications: design strategies and challenges
Zetian Yang, Hongliang Du, Li Jin, Dirk Poelman
Journal of Materials Chemistry A.2021; 9(34): 18026.     CrossRef
Induced slim ferroelectric hysteresis loops and enhanced energy-storage properties of Mn-doped (Pb0·93La0.07)(Zr0·82Ti0.18)O3 anti-ferroelectric thick films by aerosol deposition
Ajeet Kumar, Geon Lee, Yeon Gyeong Chae, Atul Thakre, Han Seung Choi, Ga Hyeon Nam, Jungho Ryu
Ceramics International.2021;[Epub]     CrossRef
Tuning the Energy Storage Efficiency in PVDF Nanocomposites Incorporated with Crumpled Core–Shell BaTiO3@Graphene Oxide Nanoparticles
Yange Yu, Wenzhu Shao, Jing Zhong, Huijian Ye, Li Yang, Liang Zhen
ACS Applied Energy Materials.2021;[Epub]     CrossRef
Novel NBT-based relaxor ferroelectric ceramics with excellent discharge performance and high-temperature stability
Min Chen, Yongping Pu, Lei Zhang
Journal of Materials Science: Materials in Electronics.2021; 32(18): 23540.     CrossRef
High energy storage density with ultra-high efficiency and fast charging–discharging capability of sodium bismuth niobate lead-free ceramics
Abdul Manan, Maqbool Ur Rehman, Atta Ullah, Arbab Safeer Ahmad, Yaseen Iqbal, Ibrahim Qazi, Murad Ali Khan, Hidayat Ullah Shah, Arshad Hussain Wazir
Journal of Advanced Dielectrics.2021; 11(04): 2150018.     CrossRef
Enhancement of energy storage and thermal stability of relaxor Pb0.92La0.08Zr0.52Ti0.48O3-Bi(Zn0.66Nb0.33)O3 thick films through aerosol deposition
Han-Bo Jung, Ji-Ho Lim, M. Peddigari, Jungho Ryu, Doo Hyun Choi, Dae-Yong Jeong
Journal of the European Ceramic Society.2020; 40(1): 63.     CrossRef
Energy Storage Properties of Blended Polymer Films with Normal Ferroelectric P(VDF-HFP) and Relaxor Ferroelectric P(VDF-TrFE-CFE)
Han-Bo Jung, Jin-Woo Kim, Ji-Ho Lim, Do-Kyun Kwon, Doo Hyun Choi, Dae-Yong Jeong
Electronic Materials Letters.2020; 16(1): 47.     CrossRef
Developing a novel high performance NaNbO3-based lead-free dielectric capacitor for energy storage applications
Mingxing Zhou, Ruihong Liang, Zhiyong Zhou, Xianlin Dong
Sustainable Energy & Fuels.2020; 4(3): 1225.     CrossRef
Lead‐Free Bi 0.5 (Na 0.78 K 0.22 )TiO 3 Nanoparticle Filler–Elastomeric Composite Films for Paper‐Based Flexible Power Generators
Sung Sik Won, Masami Kawahara, Chang Won Ahn, Joonhee Lee, Jinkee Lee, Chang Kyu Jeong, Angus I. Kingon, Seung‐Hyun Kim
Advanced Electronic Materials.2020; 6(2): 1900950.     CrossRef
Composition dependent ferro-piezo hysteresis loops and energy density properties of mechanically activated (Pb1−xLax)(Zr0.60Ti0.40)O3 ceramics
Ajeet Kumar, K. C. James Raju, Jungho Ryu, A. R. James
Applied Physics A.2020;[Epub]     CrossRef
Progress in lead-free piezoelectric nanofiller materials and related composite nanogenerator devices
Yong Zhang, Hyunseung Kim, Qing Wang, Wook Jo, Angus I. Kingon, Seung-Hyun Kim, Chang Kyu Jeong
Nanoscale Advances.2020; 2(8): 3131.     CrossRef
Configurational approach to the enhancement of the dielectric properties and energy density of polyvinylidene fluoride-based polymer composites
Ki-Hyun Kim, Han-Bo Jung, Ji-Ho Lim, Sung-Yub Ji, Doo Hyun Choi, Dae-Yong Jeong
Journal of Physics D: Applied Physics.2020; 53(37): 375502.     CrossRef
Novel BaTiO3-Based, Ag/Pd-Compatible Lead-Free Relaxors with Superior Energy Storage Performance
Huijing Yang, Zhilun Lu, Linhao Li, Weichao Bao, Hongfen Ji, Jinglei Li, Antonio Feteira, Fangfang Xu, Yong Zhang, Huajun Sun, Zhichao Huang, Weichao Lou, Kaixin Song, Shikuan Sun, Ge Wang, Dawei Wang, Ian M. Reaney
ACS Applied Materials & Interfaces.2020; 12(39): 43942.     CrossRef
A review on the development of lead-free ferroelectric energy-storage ceramics and multilayer capacitors
Haibo Zhang, Tian Wei, Qi Zhang, Weigang Ma, Pengyuan Fan, David Salamon, Shan-Tao Zhang, Bo Nan, Hua Tan, Zuo-Guang Ye
Journal of Materials Chemistry C.2020; 8(47): 16648.     CrossRef
High Energy Storage Properties and Electrical Field Stability of Energy Efficiency of (Pb0.89La0.11)(Zr0.70Ti0.30)0.9725O3 Relaxor Ferroelectric Ceramics
Ajeet Kumar, So Hyeon Kim, Mahesh Peddigari, Dong-Hyuk Jeong, Geon-Tae Hwang, Jungho Ryu
Electronic Materials Letters.2019; 15(3): 323.     CrossRef
Achieving ultrahigh energy storage density and energy efficiency simultaneously in sodium niobate-based lead-free dielectric capacitors via microstructure modulation
Mingxing Zhou, Ruihong Liang, Zhiyong Zhou, Xianlin Dong
Inorganic Chemistry Frontiers.2019; 6(8): 2148.     CrossRef
Dielectric, Ferroelectric, Energy Storage, and Pyroelectric Properties of Mn-Doped (Pb0.93La0.07)(Zr0.82Ti0.18)O3 Anti-Ferroelectric Ceramics
Ajeet Kumar, Jang Yuel Yoon, Atul Thakre, Mahesh Peddigari, Dae-Yong Jeong, Young-Min Kong, Jungho Ryu
Journal of the Korean Ceramic Society.2019; 56(4): 412.     CrossRef
Excellent energy storage density and charge–discharge performance of a novel Bi0.2Sr0.7TiO3–BiFeO3 thin film
Baijie Song, Shuanghao Wu, Feng Li, Pan Chen, Bo Shen, Jiwei Zhai
Journal of Materials Chemistry C.2019; 7(35): 10891.     CrossRef
Dielectric and Energy Storage Properties of Ba(1−x)CaxZryTi(1−y)O3 (BCZT): A Review
Mudassar Maraj, Wenwang Wei, Biaolin Peng, Wenhong Sun
Materials.2019; 12(21): 3641.     CrossRef
An effective approach to achieve high energy storage density and efficiency in BNT-based ceramics by doping AgNbO3
Hua Wang, Xiaoli Jiang, Xiaoqin Liu, Ruonan Yang, Yang Yang, Qiaoji Zheng, K. W. Kwok, Dunmin Lin
Dalton Transactions.2019; 48(48): 17864.     CrossRef