Recent Developments in Piezoelectric Crystals
Shujun Zhang, Fei Li, Fapeng Yu, Xiaoning Jiang, Ho-Yong Lee, Jun Luo, T. R. Shrout
J. Korean Ceram. Soc. 2018;55(5):419-439.   Published online 2018 Sep 21     DOI: https://doi.org/10.4191/kcers.2018.55.5.12
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Plate-like Ca3Co4O9: A novel lead-free piezoelectric material
Zongmo Shi, Shuyao Cao, Allan J.M. Araújo, Ping Zhang, Zhihao Lou, Mengjie Qin, Jie Xu, Feng Gao
Applied Surface Science.2021; 536: 147928.     CrossRef
Multi-layered domain morphology in relaxor single crystals with nano-patterned composite electrode
Chengtao Luo, Wei-Yi Chang, Min Gao, Chih-Hao Chang, Jiefang Li, Dwight Viehland, Jian Tian, Xiaoning Jiang
Acta Materialia.2020; 182: 10.     CrossRef
(K,Na)NbO3-based piezoelectric single crystals: Growth methods, properties, and applications
Jurij Koruza, Hairui Liu, Marion Höfling, Mao-Hua Zhang, Philippe Veber
Journal of Materials Research.2020; 35(8): 990.     CrossRef
Magnetic-field Sensitivity of PMN-PZT/Ni Magnetoelectric Composite with Piezoelectric Single Crystal Mode Changes
Sojeong Park, Peddigari Mahesh, Jungho Ryu
JOURNAL OF SENSOR SCIENCE AND TECHNOLOGY.2020; 29(1): 45.     CrossRef
Progress in lead-free piezoelectric nanofiller materials and related composite nanogenerator devices
Yong Zhang, Hyunseung Kim, Qing Wang, Wook Jo, Angus I. Kingon, Seung-Hyun Kim, Chang Kyu Jeong
Nanoscale Advances.2020; 2(8): 3131.     CrossRef
Solid-state crystal growth of lead-free ferroelectrics
Peter Kabakov, Christopher Dean, Valsala Kurusingal, Zhenxiang Cheng, Ho-Yong Lee, Shujun Zhang
Journal of Materials Chemistry C.2020; 8(23): 7606.     CrossRef
Configurational approach to the enhancement of the dielectric properties and energy density of polyvinylidene fluoride-based polymer composites
Ki-Hyun Kim, Han-Bo Jung, Ji-Ho Lim, Sung-Yub Ji, Doo Hyun Choi, Dae-Yong Jeong
Journal of Physics D: Applied Physics.2020; 53(37): 375502.     CrossRef
Origin of large electric-field-induced strain in pseudo-cubic BiFeO3–BaTiO3 ceramics
Jianguo Chen, John E. Daniels, Jie Jian, Zhenxiang Cheng, Jinrong Cheng, Jianli Wang, Qinfen Gu, Shujun Zhang
Acta Materialia.2020; 197: 1.     CrossRef
A Review of Acoustic Impedance Matching Techniques for Piezoelectric Sensors and Transducers
Vivek T. Rathod
Sensors.2020; 20(14): 4051.     CrossRef
Effects of sintering temperature on structural, electrical and ferroelectric properties of La2Ti2O7 ceramics
Ravina Swami, Renuka Bokolia, K. Sreenivas
Ceramics International.2020; 46(17): 26790.     CrossRef
Ferroelectric phase transitions in multi-domain K0.9Na0.1NbO3 epitaxial thin films
Laura Bogula, Leonard von Helden, Carsten Richter, Michael Hanke, Jutta Schwarzkopf, Martin Schmidbauer
Nano Futures.2020; 4(3): 035005.     CrossRef
From Anatomy to Functional and Molecular Biomarker Imaging and Therapy: Ultrasound Is Safe, Ultrafast, Portable, and Inexpensive
Shiying Wang, John A. Hossack, Alexander L. Klibanov
Investigative Radiology.2020; 55(9): 559.     CrossRef
Enhanced electric property of relaxor ferroelectric crystals with low AC voltage high-temperature poling
Yiqin Sun, Tomoaki Karaki, Tadashi Fujii, Yohachi Yamashita
Japanese Journal of Applied Physics.2020; 59(SP): SPPD08.     CrossRef
Effect of field cooling AC poling on electrical and physical properties for Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3-based single crystals manufactured by a continuous-feeding Bridgman process
Cong Luo, Tomoaki Karaki, Yiqin Sun, Yohachi (John) Yamashita, Jiayue Xu
Japanese Journal of Applied Physics.2020; 59(SP): SPPD07.     CrossRef
Significant power enhancement of magneto-mechano-electric generators by magnetic flux concentration
Hyunseok Song, Deepak Rajaram Patil, Woon-Ha Yoon, Kwang-Ho Kim, Cheol Choi, Jong-Hyun Kim, Geon-Tae Hwang, Dae-Yong Jeong, Jungho Ryu
Energy & Environmental Science.2020;[Epub]     CrossRef
Introducing an extremely high output power and high temperature piezoelectric bimorph energy harvester technology based on the ferroelectric system Bi(Me)O3-PbTiO3
Wei-Ting Chen, Ahmet Erkan Gurdal, Safakcan Tuncdemir, Josh Gambal, Xiao-Ming Chen, Clive A. Randall
Journal of Applied Physics.2020; 128(14): 144102.     CrossRef
Electrical properties of yttrium calcium oxyborate crystal annealed at high temperature and low oxygen partial pressure
Shiwei Tian, Lili Li, Feifei Chen, Chao Jiang, Fapeng Yu, Yanlu Li, Xiulan Duan, Zhengping Wang, Shujun Zhang, Xian Zhao
Journal of Materiomics.2019; 5(3): 363.     CrossRef
High Energy Storage Properties and Electrical Field Stability of Energy Efficiency of (Pb0.89La0.11)(Zr0.70Ti0.30)0.9725O3 Relaxor Ferroelectric Ceramics
Ajeet Kumar, So Hyeon Kim, Mahesh Peddigari, Dong-Hyuk Jeong, Geon-Tae Hwang, Jungho Ryu
Electronic Materials Letters.2019; 15(3): 323.     CrossRef
Improvement of Energy Storage Characteristics of (Ba0.7Ca0.3)TiO3 Thick Films by the Increase of Electric Breakdown Strength from Nano-Sized Grains
Ju-Seung Lee, Songhyeon Yoon, Ji-Ho Lim, Chun-Kil Park, Jungho Ryu, Dae-Yong Jeong
Korean Journal of Materials Research.2019; 29(2): 73.     CrossRef
Effects of phase composition and grain size on the piezoelectric properties of HfO2-doped barium titanate ceramics
Hong-Mei Yin, Wen-Jun Xu, Heng-Wei Zhou, Xing-Yu Zhao, Yi-Neng Huang
Journal of Materials Science.2019; 54(19): 12392.     CrossRef
Dielectric and piezoelectric properties of Pb[(Mg1/3Nb2/3)0.52(Yb1/2Nb1/2)0.15Ti0.33]O3 single-crystal rectangular plate and beam mode transducers poled by alternate current poling
Chao He, Tomoaki Karaki, Xiaoming Yang, Yohachi (John) Yamashita, Yiqin Sun, Xifa Long
Japanese Journal of Applied Physics.2019; 58(SL): SLLD06.     CrossRef
Face-shear 36-mode magnetoelectric composites with piezoelectric single crystal and Metglas laminate
Sojeong Park, Mahesh Peddigari, Geon-Tae Hwang, Woon-Ha Yoon, Ajeet Kumar, Jungho Ryu
Applied Physics Letters.2019; 115(10): 102901.     CrossRef
Alternate current poling and direct current poling for Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–PbTiO3 single crystals
Yiqin Sun, Tomoaki Karaki, Tadashi Fujii, Yohachi Yamashita
Japanese Journal of Applied Physics.2019; 58(SL): SLLC06.     CrossRef
A review on piezoelectric fibers and nanowires for energy harvesting
Bilal Zaarour, Lei Zhu, Chen Huang, XiangYu Jin, Hadeel Alghafari, Jian Fang, Tong Lin
Journal of Industrial Textiles.2019; : 152808371987019.     CrossRef
Temperature Dependence of Electrical Properties and Phase Transition Characteristics of [001]‐Oriented Rhombohedral Mn‐0.15PIN‐0.55PMN‐0.30PT Single Crystal
Fei Liu, Jianwei Chen, Rongfeng Zhu, Jing Zhao, Saidong Xue, Qiuxiang Du, Feifei Wang, Haosu Luo
physica status solidi (a).2019; 216(23): 1900457.     CrossRef