Up- and Down-Conversion Luminescence of LuNbO4:Yb3+, Er3+ Phosphors
Jieun Park, Young Jin Kim
J. Korean Ceram. Soc. 2017;54(1):70-74.   Published online 2017 Jan 31     DOI: https://doi.org/10.4191/kcers.2017.54.1.08
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Down- and up-conversion luminescence processes in olivine-type ceramic phosphors Li2AGeO4:Er3+ (A = Zn, Mg)
Nikola Bednarska-Adam, Marta Kuwik, Tomasz Goryczka, Bogusław Macalik, Wojciech A. Pisarski, Joanna Pisarska
Optical Materials.2023; 143: 114301.     CrossRef
Multicolor and multimode luminescence regulation and anti-counterfeiting application of lanthanide ions doped Li0.9K0.1NbO3 phosphors
Chao-Yang Jia, Dang-Li Gao, Jia Yu, Yuan-Yuan Hu, Rui-Peng Chai, Qing Pang, Xiang-Yu Zhang
Acta Physica Sinica.2023; 72(22): 224210.     CrossRef
Luminescence and energy transfer processes in LuNbO4:Bi, Eu
M. Baran, K.N. Belikov, A. Kissabekova, A. Krasnikov, A. Lushchik, A. Suchocki, V. Tsiumra, L. Vasylechko, S. Zazubovich, Ya. Zhydachevskyy
Optical Materials.2022; 123: 111948.     CrossRef
High sensitivity thermometry using Yb3+/Er3+ co-doped LuNbO4 nanoparticles over a wide temperature range
Zhen Wang, Ronghui Liu, Yanzhen Yin, Chao Dou, Chen Hu, Yanshuang Wang, Wenying Teng, Qiuyan Niu, Jiaxiu Zhu, Fei Zheng, Yang Che, Jianhong Li, Shijia Sun, Bing Teng, Degao Zhong
Journal of Physics and Chemistry of Solids.2022; 165: 110658.     CrossRef
Origin of luminescence in Bi3+ - doped lanthanide niobates
M. Baran, K.N. Belikov, A. Kissabekova, A. Krasnikov, A. Lushchik, E. Mihokova, V. Tsiumra, L. Vasylechko, S. Zazubovich, Ya Zhydachevskyy
Journal of Alloys and Compounds.2021; 859: 157800.     CrossRef
Enhancement of near‐infrared up‐conversion and blue down‐conversion luminescence in LuNbO4:Yb3+,Tm3+ with Ga3+ and Ta5+ substitutions
Min Hyuk Im, Young Jin Kim
Luminescence.2019; 34(5): 500.     CrossRef