Study on the Retarding Mechanism and Strength Loss of Gypsum from Hydrolyzed Wheat Protein Retarder
Yi Ding, Youchun Fang, Hui Fang, Qicai Zhang, Fengjun Zhang, Won-Chun Oh
J. Korean Ceram. Soc. 2015;52(1):28     DOI: https://doi.org/10.4191/kcers.2015.52.1.28
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Sustainable utilization of finished leather wastes: A novel collagen hydrolysate-based gypsum additive with high-retarding performance
Xiaoliang Ding, Yi Li, Jie Chen, Xingyu Huang, Lu Chen, Zhijun Hu
Process Safety and Environmental Protection.2023; 172: 451.     CrossRef
Effect of polyaspartic acid on the setting time and mechanical properties of α-hemihydrate gypsum
Zhenzhen Fang, Wenqi Gao, Hongqi Ai, Meishan Pei, Wenjuan Guo, Luyan Wang
Construction and Building Materials.2023; 373: 130894.     CrossRef
Study on retarding feature and retardation mechanism of various retarding materials on gypsum as a construction material: A review
Xiaoliang Ding, Wen Huang, Yi Li, Zhijun Hu, Zhihua Shan
Journal of Building Engineering.2023; 72: 106569.     CrossRef
Effect of protein peptides with different molecular weights on the setting and hydration process of gypsum
Xiaoliang Ding, Bangquan Wei, Minggao Deng, Hui Chen, Zhihua Shan
Construction and Building Materials.2022; 318: 126185.     CrossRef
Effect of collagen hydrolysate obtained from leather waste on the setting, hydration and crystallization process of gypsum
Xiaoliang Ding, Bangquan Wei, Rui Dai, Hui Chen, Zhihua Shan
Journal of Industrial and Engineering Chemistry.2022; 110: 158.     CrossRef
The Influences of Soluble Phosphorus on Hydration Process and Mechanical Properties of Hemihydrate Gypsum under Deep Retarding Condition
Puyue Fan, Mingtao Zhang, Min Zhao, Jiahui Peng, Kai Gao, Jing Huang, Wei Yi, Cong Zhu
Materials.2022; 15(7): 2680.     CrossRef
The Effects of Combined Retarders on the Properties of Desulfurized Gypsum
Zheng Chen, Ruonan Liu, Guoxin Li, Peiwen Hao, Jian Su, Junfen Yang
Journal of Testing and Evaluation.2021; 49(4): 20180778.     CrossRef
A graft copolymer of collagen hydrolysate obtained from chrome leather scraps for retardation in Portland cement
Xiaoliang Ding, Bo Ye, Rui Dai, Hui Chen, Zhihua Shan
Journal of Cleaner Production.2021; 284: 125408.     CrossRef
On-demand setting of extrusion-based 3D printing gypsum using a heat-induced accelerator
Jian Huang, Bin Duan, Peigen Cai, Mesfin Manuka, Hailong Hu, ZhengDong Hong, Ruoyu Cao, Shouwei Jian, Baoguo Ma
Construction and Building Materials.2021; 304: 124624.     CrossRef
Utilization of collagen protein extracted from chrome leather scraps as a set retarders in gypsum
Xiaoliang Ding, Zhihua Shan, Zhongzhen Long, Zhijun Chen
Construction and Building Materials.2020; 237: 117584.     CrossRef
Hydration Mechanism and Hardening Property of α-Hemihydrate Phosphogypsum
Xianbo Li, Qin Zhang
Minerals.2019; 9(12): 733.     CrossRef
Preparation and thermal insulation performance of cast-in-situ phosphogypsum wall
Yubo Li, Shaobin Dai, Yichao Zhang, Jun Huang, Ying Su, Baoguo Ma
Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials.2018; 16(1_suppl): 81.     CrossRef
Effect of chemical admixtures on setting time, fluidity and mechanical properties of phosphorus gypsum based self-leveling mortar
Zhenzhen Zhi, Jian Huang, Yanfei Guo, Siwen Lu, Baoguo Ma
KSCE Journal of Civil Engineering.2017; 21(5): 1836.     CrossRef
Effect of Industrial By-Products on Unconfined Compressive Strength of Solidified Organic Marine Clayey Soils
Chan-Gi Park, Sung-Wook Yun, Phillippe Baveye, Chan Yu
Materials.2015; 8(8): 5098.     CrossRef