Dispersion Characteristics of Slurry and Preparation of Ceramic Paper
Yoon-Jong Yoo, Joon-Soo Kim, Hong-Soo Kim, Young-Soo Ahn, Moon-Hee Han, Gun-Eik Jang
J. Korean Ceram. Soc. 2002;39(11):1042     DOI: https://doi.org/10.4191/kcers.2002.39.11.1042
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Preparation of a novel zeolite Y-stainless-steel wire mesh honeycomb for VOC capture
Liyue Gao, Xue Kong, Danni Meng, Senlin Yang, Wanying Guo, Xiaoxue Tang, Mingquan Wang, Heng'e Qiu, Junhua Li, Bin Wang, Yibin He, Xiangkai Pu, Jian Zhu, Yanfeng Zhang
Microporous and Mesoporous Materials.2021; 328: 111438.     CrossRef
Ceramic sheet hybrid kenaf reinforced polypropylene biocomposites
I Na Sim, Seong Ok Han, Young Hun Jang, Yoon Jong Yoo
Journal of Applied Polymer Science.2013; 130(3): 1917.     CrossRef
Toluene and MEK Adsorption Behavior of the Adsorption System Using Honeycomb Adsorption Rotor
Yoon‐Jong Yoo, Hong‐Soo Kim, Moon‐Hee Han
Separation Science and Technology.2005; 40(8): 1635.     CrossRef